Håndbold

Afgørelse i Spellerberg-sagen erklæret ugyldig

Disciplinærinstansens afgørelse i sagen om Bo Spellerbergs karantæne er blevet erklæret ugyldig og skal derfor genbehandles.

KIF Kolding Københavns Bo Spellerberg var rasende efter kampen mod Skjern, som KIF tabte.

Det medførte en svada mod dommerne, "hvor er I elendige, mand" og efterfølgende idømmelse af én kamps karantæne til Spellerberg.

Men Disciplinærinstansens afgørelse var ifølge Håndboldens Appelinstans ugyldig, fordi der skete en procedurefejl.

Blandt andet påpeger Håndboldens Appelinstans, der er uafhængigt af Dansk Håndbold Forbund (DHF), at der ikke er sket en høring af Bo Spellerberg i forhold til det ordvalg, der blev brugt efter kampen.

Sagen skal derfor igen behandles i Disciplinærinstansen for liga og 1. division.

- Disciplinærinstansen tager afgørelsen til efterretning, ligesom Udvalget for Professionel Håndbold vil drøfte lovgivningen på dette område ved førstkommende møde den 4. april, lyder det i pressemeddelelsen fra DHF.

Appelinstansens kendelse

Håndbold Spiller Foreningen og KIF Kolding København indsendte den 17. marts sagen til Håndboldens Appelinstans, som har bearbejdet den som en klage.

En karantæne på op til to spilledage er ifølge Ligareglementet 'endelig', hvorfor Håndboldens Appelinstans ikke har kunnet tage stilling til den idømte sanktion, som altså var én spilledags karantæne. Karantænedagen har Spellerberg allerede afsonet.

Instansen har derimod kunnet foretage en "prøvelse af retsspørgsmål, herunder mangler ved afgørelsesgrundlaget, sagsbehandlingsfejlog ulovlig skønsudøvelse” og er kommet frem til følgende dom:

  • At Bo Spellerberg ikke konkret - af disciplinærinstansen - er blevet foreholdt den udtalelse, som danner grundlag for den afsagte kendelse
  • At der for Appelinstansen er tvivl om, hvorvidt Disciplinærinstansen ved sin afgørelse har været opmærksom på, at § 23 i henhold til sin ordlyd i relation til en dommerindberetning fordrer, at denne indberetning er sket inden for 1 time
  • At der i forbindelse med udfærdigelsen af afgørelsen for så vidt angår henvisning til endelighedsbestemmelsen er henvist til en forkert bestemmelse, idet henvisningen, da afgørelsen er baseret på DHF’s love § 23, burde have været DHF love § 23, nr. 5 og ikke Ligareglementets § 102, stk. 3.

Dommen er derfor, at Disciplinærinstansen skal genbehandle sagen, men kan dog inden for fire uger indbringe sagen for Idrættens Højeste Appelinstans under Danmarks Idrætsforbund.

I et åbent brev gjorde Bo Spellerberg opmærksom på de punkter i sagen, der var ugyldige, herunder at indberetningen fra dommerne (læs det hele her) ikke blev indgivet rettidigt, og at det, han blev dømt for, ikke direkte fremgik af indreberetningen - altså at han råbte "hvor er I elendige, mand".

- Afslutningsvis vil jeg mene, at Disciplinærudvalget burde have forelagt os det fulde materiale, og hvad de ville bedømme på. Så kunne vi have kommet med vores kommentarer og syn på sagen, skrev Bo Spellerberg i det åbne brev.